Communicatie

Wij gebruiken taal om met elkaar te communiceren. Het is één van de belangrijkste elementen voor het contact dat wij met andere mensen hebben. We kunnen door middel van taal onze gedachten en gevoelens duidelijk maken en delen met anderen. Voor ieder mens is taal zeer belangrijk. Hierdoor is het dan ook van belang om taalstoornissen of taalproblemen zo vroeg mogelijk aan te pakken.

Logopedie-bij-Schisis

Wij kunnen o.a. helpen bij onderstaande taalproblemen:

Wanneer iemand een taalstoornis of taalprobleem heeft, staat dit vaak een goede communicatie in de weg. Dit kan allerlei gevolgen hebben, zoals gedragsproblemen bij kinderen of een sociaal isolement. Werken aan een taalprobleem is dus werken aan een betere communicatie en een beter contact tussen mensen onderling. Dit zijn enkele signalen van taalproblemen of een taalontwikkelingsstoornis bij baby’s en peuters.

De logopedisten bij ons in de praktijk hebben veel ervaring in het behandelen van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis, een vertraagde taalontwikkeling en meertaligheidsproblemen.

TAALONTWIKKELINGSSTOORNIS (TOS)

Sommige kinderen hebben meer moeite met taal dan andere kinderen. Bijvoorbeeld met spreken, begrijpen van taal, lezen en schrijven. Dat kan duiden op een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Onze logopedisten hebben ruime ervaring met het behandeling van taalontwikkelingsstoornissen.

Wat is een taalontwikkelingsstoornis?
Een taalontwikkelingsstoornis is neurobiologische ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat taal in de hersenen minder goed wordt verwerkt. Een kind met TOS heeft daarom moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling van deze kinderen loopt anders dan leeftijdsgenoten, maar de rest van de ontwikkeling is normaal. TOS wordt daarom ook wel een onzichtbare handicap genoemd.
De precieze oorzaak is nog onbekend. TOS kan erfelijk zijn, maar dat hoeft niet. Soms adviseert de logopedist, leerkracht of arts een algeheel ontwikkelingsonderzoek, omdat TOS kan samenhangen met andere stoornissen.

Een taalontwikkelingsstoornis kan veel impact hebben op het leven van een kind.  Een kind met TOS kan problemen hebben bij het volgen van de lessen op school. Als een kind voelt dat het niet begrepen wordt, kan hij of zij heel stil worden, of juist agressief reageren. Hierdoor hebben kinderen met TOS meer kans op sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ook komen lees- en leerproblemen vaker voor. Daarnaast kan de communicatie met ouders en anderen soms verstoord verlopen. Dit kan voor ouders en kind heel moeilijk zijn.

Vermoed je dat jouw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft?

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe je de signalen van TOS bij basisschoolkinderen kunt herkennen. Er bestaat ook een online test om te kijken of de taalontwikkeling van je kind normaal is. Deze test vind je hier. Naar aanleiding van de antwoorden op de 14 vragen uit de test kun je het advies krijgen om een logopedist te raadplegen.

Verschil met een vertraagde taalontwikkeling

Een vertraagde taalontwikkeling is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle kinderen met een TOS hebben wel een taalachterstand, maar niet alle kinderen met een taalachterstand hebben een TOS. Bij kinderen met alleen een vertraagde taalontwikkeling ligt de oorzaak vaak bij onvoldoende taalaanbod, terwijl een taalontwikkelingsstoornis een probleem in de hersenen van het kind is.

VERTRAAGDE TAALONTWIKKELING

Als een kind op taalgebied achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, is er sprake van een vertraagde taalontwikkeling. Dat kan weer leiden tot problemen met taalbegrip, taalvorm, taalinhoud of het taalgebruik. Wij vertellen je hoe je vertraagde taalontwikkeling kunt herkennen en welke behandelmethoden kunnen helpen.

Wat is een vertraagde taalontwikkeling

Als een jong kind in spraak duidelijk achterblijft bij zijn leeftijdsgenootjes, hebben we het over een vertraagde taalontwikkeling of taalachterstand. Deze kinderen spreken vaak (nog) niet of opvallend minder in vergelijking met andere kinderen. Het kind spreekt bijvoorbeeld in enkele woorden of korte zinnen. De omgeving kan het daardoor lastig vinden om het kind te verstaan of te begrijpen.
Een vertraagde taalontwikkeling kan worden veroorzaakt door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving, bijvoorbeeld omdat er weinig gepraat wordt tegen en met het kind. Met de juiste hulp kunnen kinderen hun taalachterstand vaak vanzelf weer inhalen.
Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen, waaronder een spraakontwikkelingsachterstand, een algehele ontwikkelingsachterstand, een informatieverwerkingsprobleem, een auditief verwerkingsprobleem of een gehoorprobleem.

Een vertraging in de taalontwikkeling kan verschillende gevolgen hebben. Zo kan een kind zich vaak niet goed uiten, doordat het niet kan zeggen wat het wil. Daardoor wordt je kind soms niet goed verstaan en begrepen door andere kinderen. Dat kan tot gedragsproblemen leiden. Sommige kinderen worden driftig of opstandig omdat ze niet begrepen worden. Anderen worden daardoor juist stil en teruggetrokken. Ook kan het kind door een taalachterstand moeilijker leren op school.

Verschil met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een vertraagde taalontwikkeling is niet hetzelfde als een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Alle kinderen met een TOS hebben een taalachterstand, maar niet alle kinderen met een taalachterstand hebben een TOS. Bij kinderen met alleen een vertraagde taalontwikkeling ligt de oorzaak vaak bij onvoldoende taalaanbod, terwijl een taalontwikkelingsstoornis een probleem in de hersenen van het kind is.

MEERTALIGHEID

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal, bijvoorbeeld omdat hun ouders allebei een andere moedertaal hebben, of omdat ze vanuit een ander land naar Nederland zijn verhuisd. Soms leidt die meertaligheid tot een spraak- en taalachterstand in één van de talen of in allebei. Hier lees je hoe je een taalachterstand door meertaligheid kunt herkennen en hoe je die achterstand met logopedie weer in kunt halen.

Wat is een taalachterstand door meertaligheid?

Een kind is meertalig als het tijdens de ontwikkeling met meer dan één taal in aanraking komt. Soms leren kinderen twee talen tegelijk, bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Ook kan het voorkomen dat kinderen twee of meer verschillende talen na elkaar leren, omdat ze bijvoorbeeld naar een ander land verhuizen.
Soms kan die meertaligheid leiden tot een taalachterstand. Misschien heeft jouw kind moeite met taalontwikkeling, omdat het vaak wisselende talen hoort. Of omdat er niet genoeg taalaanbod is in één van de twee talen. Voor kinderen die een andere moedertaal hebben dan Nederlands en waar thuis ook weinig of geen Nederlands gesproken wordt, is het lastig om de taal goed te leren en goed op school mee te komen. In dat geval spreek je van een taalachterstand door meertaligheid.

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands en/of in hun moedertaal. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, verloopt ook de tweede taalontwikkeling vaak moeilijker.
Hoe eerder je taalproblemen ontdekt, hoe beter! We kunnen dan sneller starten met begeleiding van kinderen en hun ouders. Meestal geldt: hoe vroeger je begint, hoe beter de resultaten.

Een vertraging in de taalontwikkeling kan verschillende gevolgen hebben. Zo kan een kind zich vaak niet goed uiten, omdat het niet kan zeggen wat het wil. Daardoor begrijpen andere kinderen jouw kind soms niet goed. Dat kan soms tot gedragsproblemen leiden. Sommige kinderen worden driftig en opstandig als ze niet begrepen worden, anderen juist stil en teruggetrokken. Het leren op school kan ook moeizamer verlopen, omdat het kind moeite heeft met spreken en het begrijpen van taal.

 

LET OP!: Logopedie bij meertaligheid kan alléén worden opgestart als er ook problemen in de moedertaal zijn of als er twijfels over de moedertaal zijn. Als de moedertaal goed ontwikkeld is, dan kunnen wij helaas geen logopedie opstarten. Twijfelt u of er ook in de moedertaal taalproblemen zijn? Neem dan contact met ons op.

Hulp nodig bij taalproblemen?

Ons enthousiaste team biedt logopedische zorg op maat